ANUNT PUBLIC

CIPSOR CONSTRUCT SRL, titular al proiectului HALE DEPOZITARE SI BIROURI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul HALE DEPOZITARE SI BIROURI, propus a fi amplasat in mun. Galati, str. Lunca Siretului, nr. 1L, nr cad. 101088, jud. Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Galati la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari – Acordul de mediu – Proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236471009.

CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. anunţă procedura de achiziţie pentru selectarea  prestatorului de servicii în vederea elaborării Cererii de finanţare şi a Planului de Afaceri şi pentru Managementul Proiectului “Dezvoltarea durabilă a societății CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. prin realizarea unei investiții productive”, conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene. 1. Denumire solicitant: CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. 2.CUI: RO 16382438. 3.Adresă sediu social: Str. Unirii nr. 69, Galaţi, Jud. Galaţi, România. 4.Telefon/Fax: 0236-334.075/ 0336-811.505. 5.E-mail: info@cipsor.ro. 6.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: procedura competitivă, conform Ordinului nr. 1284/2016. 7.Sursa de finanţare a contractului: Fondul pentru o Tranziție Justă + Bugetul naţional / fondurile proprii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. 8.Obiectul contractului și locul de implementare: a.Obiectul contractului: prestare servicii de consultanță pentru elaborarea Cererii de finanţare, a Planului de afaceri şi pentru Managementul Proiectului; b.Locul de implementare: Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 1F, Sat Independenţa, Com. Independenţa, Judeţul Galaţi. 9.Tipul și durata contractului: a.Tipul: contract de prestări servicii, conform specificaţiilor tehnice; b.Durata contractului: minim 24 luni de la semnarea contractului de prestări servicii. 10.Valoare estimată: 746.310,00 lei / 150.000,00 Euro.11.Informaţii, clarificări: a. Documentul “Specificaţii tehnice” se poate obţine gratuit de la sediul CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. din Str. Unirii nr. 69, Galaţi, Jud. Galaţi, persoana de contact: Elena Radu, de Luni – Vineri: 8,00–16,00, poate fi solicitată prin email; b. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.01.2024 ora 16:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0236-334.075, e-mail: info@cipsor.ro, persoana de contact: Elena Radu; c. Data şi ora limită pentru transmiterea clarificărilor: 22.01.2024, ora 16:00. 12. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 26.01.2024 ora 12:00. 13.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. din Str. Unirii nr. 69, Galaţi, Jud. Galaţi. 14. Limba de redactare a ofertei: Limba română. 15. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform documentului “Specificaţii tehnice”. 16. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Preţul se va exprima în lei sau euro, fără TVA. 17.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: solicitantul privat va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerinţele solicitate şi va alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv. 18.Cursul de referinţă leu/euro aplicabil pentru compararea preţurilor ofertelor: 4,9754 lei.

ANUNT PUBLIC

S.C. CIPSOR CONSTRUCT S.R.L., titular al proiectului „Refunctionalizare, modernizare imobil (C1 si C2) pentru functiunea propusa in cladire birouri, servicii, comert la parter,supraetajare corp C1 cu un nivel partial( S+P+M+4E+5Er);Desfiintare anexe – C3 si C4” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa de catre A.P.M. Galati,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refunctionalizare, modernizare imobil (C1 si C2) pentru functiunea propusa in cladire birouri, servicii, comert la parter,supraetajare corp C1 cu un nivel partial( S+P+M+4E+5Er);Desfiintare anexe – C3 si C4”, propus a fi amplasat in Judetul Galati, Str. Traian, nr.393 B.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati”, pe email: office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009.

ANUNT PUBLIC

CIPSOR CONSTRUCT SRL si NDI MARKET SRL anunta publicul interesat asupra deciziei finale APM Galati de incadrare fara evaluare de mediu a Planului Urbanistic de Detaliu HALE DEPOZITARE SI BIROURI, cu amplasamentul in municipiul Galati, str. Lunca Siretului, nr. 1L, jud. Galati. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:

– in conformitate cu H.G. nr.1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, implementarea obiectivelor planului nu prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea amplasamentului studiat,

– planul nu intra sub incidenta art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, intrucat amplasamentul este situat in afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Draftul deciziei etapei de incadrare se afla postat pe site-ul A.P.M. Galati http://apmgl.anpm.ro la Reglementari-Avizul de mediu-Decizii etapa de incadrare.

ANUNT PUBLIC

CIPSOR CONSTRUCT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul HALE DEPOZITARE SI BIROURI, propus a fi amplasat in mun. Galati, str. Lunca Siretului, nr. 1L, nr cad. 101088, jud. Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, http://apmgl.anpm.ro/web/apm-galati/reglementari si la sediul CIPSOR CONSTRUCT SRL din mun. Galati, str. Unirii, nr. 69. Observatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009.

ANUNT PUBLIC

SC      CIPSOR CONSTRUCT SRL, titular al proiectului AMPLASARE REZERVOR COMBUSTIBIL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul AMPLASARE REZERVOR COMBUSTIBIL, propus a fi amplasat in com. lndependenta, sat Independenta Cv 62, P576+577, lot 1/A/1/3 + lot 2 + lot 1, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Galati la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: Reglementari – Acordul de mediu – Proiect decizie etapei de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Galati pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau prin fax la nr. 0236471009.

Adresă

Ⓒ2024 - cipsor.ro. Toate drepturile rezervate.